THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

1.Vị trí tuyển dụng:
   - Sưu tầm, trưng bày hiện vật di sản văn hóa: 03 người
   - Kiểm kê, bảo quản hiện vật: 03 người
2. Mô tả công việc
  
2.1. Vị trí sưu tầm, trưng bày hiện vật di sản văn hóa
   
- Thực hiện công tác sưu tầm hiện vật di sản văn hóa và khai quật khảo cổ; lập kế hoạch khảo sát, giám định, nghiên cứu các bộ sưu tập hiện vật; quay phim, chụp hình, ghi âm, sắp xếp hệ thống tài liệu, hiện vật kho tư liệu…; giám định hiện vật và đọc được văn bản cổ (chú trọng Hán Nôm).
   
- Thực hiện công tác trưng bày hiện vật di sản văn hóa: xây dựng đề cương, thiết kế, thi công, bảo dưỡng hiện vật trên hệ thống trưng bày.
  
2.2. Vị trí kiểm kê, bảo quản hiện vật
   
- Thực hiện công tác kiểm kê khoa học hiện vật di sản văn hóa, phân loại hiện vật nhập kho, vào sổ đăng ký hiện vật, sổ phân loại, đánh số hiện vật, lập sơ đồ vị trí hiện trạng, nhập liệu vào phần mềm quản lý hiện vật. Giao nhận hiện vật sưu tầm và trưng bày.
   
- Thực hiện công tác bảo quản hiện vật, phục nguyên hiện vật di sản văn hóa
3. Đối tượng
   
Các cá nhân có nguyện vọng làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Trong đó ưu tiên các đối tượng sau:
   a) Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
   c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.
4. Điều kiện đăng ký và tiêu chuẩn dự tuyển 
   4.1 Điều kiện

   Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
   a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
   b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
   c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
   d) Có lý lịch rõ ràng;
   đ) Về trình độ năng lực:
   - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
   - Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến để giúp lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công.
   e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
   Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
   a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
   b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
   4.2 Tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ
     * Về văn bằng:
    Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Lịch sử; Khảo cổ học; Quản lý Di sản văn hóa; Bảo tàng học; Đông Phương học; Văn hóa học; Việt Nam học.
     * Về chứng chỉ ngoại ngữ
    Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B hoặc trình độ A2; Chứng chỉ TOEFL ITP 360 hoặc iBT 30 trở lên; Chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên; Chứng chỉ TOEIC 225 (chỉ gồm kỹ năng Nghe và Đọc) hoặc TOEIC 345 (bao gồm: Nghe và Đọc: 225; Nói: 70; Viết: 50) trở lên. Các chứng chỉ TOEFL, IELTS, TOEIC, … phải còn trong thời hạn sử dụng.
Lưu ý:
   Các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C được xem là hợp lệ phải được cấp trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 (ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bãi bõ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Chương trình giáo dục thường xuyên). Các chứng chỉ được cấp sau thời gian này thì không được công nhận.
   Các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phải được cấp bởi các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
   - Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 07 tháng 5 năm 2020: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục A Danh sách kèm theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Từ ngày 08 tháng 5 năm 2020 đến ngày 08 tháng 02 năm 2021: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục I Danh sách kèm theo Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến nay: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục I Danh sách kèm theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    * Về chứng chỉ tin học
   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên.
Lưu ý:
   Chỉ công nhận các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 15 tháng 12 năm 2016. Các chứng chỉ được cấp sau ngày 15 tháng 12 năm 2016 thì không được công nhận (theo Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).
   Đối với chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao) phải được cấp bởi các cơ sở đào tạo theo danh sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, cụ thể:
   - Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 07 tháng 5 năm 2020: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục B Danh sách kèm theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
   - Từ ngày 08 tháng 5 năm 2020 đến ngày 08 tháng 02 năm 2021: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục II Danh sách kèm theo Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
   - Từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến nay: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục I Danh sách kèm theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
   
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);
   b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có dán ảnh 4x6 và đóng dấu giáp lai);
   c) Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;
   d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
   đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
   e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
   Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển tại bảo tàng. Trường hợp người dự tuyển đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên tại bảo tàng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.
6. Thời gian nhận hồ sơ: 
    Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 (từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính)
7. Địa điểm nhận hồ sơ:
   Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên lạc: (028)3.8258783
8. Phí dự tuyển: Không thu phí

   Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 
  Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, 
số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại liên lạc: (028)3.8258783
   Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

  

đăng kí

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới để đăng kí !

Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 8146 - 3829 0268 - Fax: (028) 3825 8784 - Email: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Copyright © 2018
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
All rights reserved. Design by Canh Cam.

TOP